Logo

ORIS API (CZ only)

Dokumentace exportů ve formátu IOF XML 3.0 je v sekci Exporty

Není-li uvedeno jinak, je komunikace pomocí GET požadavku. Formát dat: json, xml.

Povinné parametry:
 - method: název metody, viz níže
 - format: formát dat, podporován je: xml, xml2, json (xml2 vrací stejné názvy XML nódů pro opakující se hodnoty)
 
Nepovinné parametry:
 - callback: pro json v případě cross domain volání (příklad zde)

Podporované metody:
 - getCSOSClubList - seznam všech klubů v ČSOS
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getCSOSClubList
          
 - getClub     - informace o konkrétním klubu 
            - povinné parametry:
                 'id': číslo nebo zkratka klubu (viz getCSOSClubList)
            - nepovinné parametry: 
                 'eventkey': bezpečnostní klíč závodu pro kluby jednorázových přihlášek
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=json&method=getClub&id=1
 
 - getEventList  - kalendář závodů 
            - nepovinné parametry: 
                 'all':   pokud je nastaveno all=1 pak zobrazí i ostatní závody
                       mimo oficiální kalendář
                 'name':   část názvu závodu
                 'sport':  id sportu ... 1=OB, 2=LOB, 3=MTBO, 4=TRAIL
                       (lze zadat více hodnot oddělených čárkou)
                 'rg':    zkratka regionu např. HA, P, MSK, ...
                 'level':  id úrovně (lze zadat více hodnot oddělených čárkou)
                 'datefrom': datum od ve formátu RRRR-MM-DD 
                       (pokud není zadáno, pak se používá první den aktuálního roku)
                 'dateto':  datum do ve formátu RRRR-MM-DD 
                       (pokud není zadáno, pak se používá poslední den aktuálního roku)
                 'club':   id pořádajícího klubu
                 'myClubId': id klubu pro zobrazení počtu přihlášek a výsledků
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getEventList 
    lze použít i getEventListVersions se stejnými parametry (vrací pouze ID a verzi záznamu) 

 - getEvent     - kompletní informace o konkrétním závodu včetně kategorií
            - povinné parametry:
                 'id': ORIS id závodu (viz getEventList)
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getEvent&id=2252

 - getEventEntries - seznam přihlášek pro daný závod (možno i pro konkrétní kategorii)
            - povinné parametry:
                 'eventid': ORIS id závodu (viz getEventList)
            - nepovinné parametry: 
                 'classid': ORIS id kategorie
                 'classname': název kategorie
                 'clubid': číslo nebo zkratka klubu (viz getCSOSClubList) 
                 /pozn. filtr na klub nelze kombinovat s kategorií
                 'entrystop': termín přihlášek (číslo 1-3)
                 'entrystopout': mimo termín přihlášek (číslo 1-3)
            - nepovinné parametry (autorizace) pro zobrazení klubové poznámky: 
                 'username':  přihlašovací jméno uživatele
                 'password':  heslo uživatele
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getEventEntries&eventid=2077

 - getUserEventEntries - seznam přihlášek pro danou osobu
            - povinné parametry:
                 'userid': ORIS id osoby (viz getUser)
            - nepovinné parametry: 
                 'datefrom': datum od ve formátu RRRR-MM-DD 
                 'dateto': datum do ve formátu RRRR-MM-DD
            - nepovinné parametry (autorizace) pro zobrazení klubové poznámky: 
                 'username':  přihlašovací jméno uživatele
                 'password':  heslo uživatele
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getUserEventEntries&userid=224

 - getEventServiceEntries - seznam objednávek doplňkových služeb pro daný závod 
            - povinné parametry:
                 'eventid': ORIS id závodu (viz getEventList)
            - nepovinné parametry: 
                 'clubid': číslo nebo zkratka klubu (viz getCSOSClubList) 
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getEventServiceEntries&eventid=2320

 - getEventResults - seznam výsledků pro daný závod (možno i pro konkrétní kategorii)
            - povinné parametry:
                 'eventid': ORIS id závodu (viz getEventList)
            - nepovinné parametry: 
                 'classid': ORIS id kategorie
                 'classname': název kategorie
                 'clubid': číslo nebo zkratka klubu (viz getCSOSClubList) 
                 /pozn. filtr na klub nelze kombinovat s kategorií
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getEventResults&eventid=2077
 
 - getEventRankResults - seznam rankingových výsledků pro daný závod (možno i pro konkrétní kategorii)
    - povinné parametry:
         'eventid': ORIS id závodu (viz getEventList)
    - nepovinné parametry: 
         'classid': ORIS id kategorie
         'classname': název kategorie
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getEventRankResults&eventid=6302

 - getEventStartLists - vrací startovku pro daný závod (možno i pro konkrétní kategorii)
            - povinné parametry:
                 'eventid': ORIS id závodu (viz getEventList)
            - nepovinné parametry: 
                 'classid': ORIS id kategorie
                 'classname': název kategorie
                 'clubid': číslo nebo zkratka klubu (viz getCSOSClubList) 
                 /pozn. filtr na klub nelze kombinovat s kategorií
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getEventStartLists&eventid=2077
    
 - getUser - vrací ID a jméno osoby
            - povinné parametry: 
                 'rgnum': aktuálně platné registrační číslo
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getUser&rgnum=AOP7601
            
 - getRegistration - seznam registrace 
            - povinné parametry: 
                 'sport':  id sportu ... 1=OB, 2=LOB, 3=MTBO, 4=TRAIL
                 'year':   rok
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getRegistration&sport=1&year=2014 

 - getClubUsers - seznam členství v klubech pro konkrétního uživatele 
            - povinné parametry: 
                 'user':  id uživatele
            - nepovinné parametry: 
                 'date':  pouze platná členství k danému datu
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getClubUsers&user=5186 

 - getValidClasses - seznam kategorií platných pro konkrétního člena klubu v daném závodě 
            - povinné parametry: 
                 'clubuser':  id členství v klubu
                 'comp':    id závodu
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getValidClasses&clubuser=5425&comp=2328 

 - createEntry - přihlášení závodníka na závod (POST požadavek)
            - povinné parametry (autorizace): 
                 'username':  přihlašovací jméno uživatele odesílajícího přihlášku
                 'password':  heslo uživatele odesílajícího přihlášku
            - povinné parametry (přihláška): 
                 'clubuser':  id člena klubu
                 'class':    id kategorie
            - nepovinné parametry: 
                 'si':     SI čip (není-li parametr použit, tak se použije SI čip z ORISu)
                 'note':    poznámka
                 'clubnote':  klubová poznámka
                 'requested_start':  požadovaný start
                 'rent_si':   zapůjčení SI čipu (1=ano)
                 'iofid':    IOF ID závodníka (číslo)
                 'stageX':   přihláška pro X-tou etapu vícedenních závodů 
                         (parametr se používa opakovaně)
                         (kde X je 1..počet etap vícedenního závodu 
                         - hodnota 1=přihlásit, 0=nepřihlásit)
                 'entrystatus': termín přihlášek, parametr je brán v potaz pouze 
                         pokud má uživatel práva editovat závod

 - updateEntry - aktualizace přihlášky závodníka na závod (POST požadavek)
            - povinné parametry (autorizace): 
                 'username':  přihlašovací jméno uživatele odesílajícího přihlášku
                 'password':  heslo uživatele odesílajícího přihlášku
            - povinné parametry (přihláška): 
                 'entryid':   id přihlášky
            - nepovinné parametry: 
                 'si':     SI čip (není-li parametr použit, tak se použije SI čip z ORISu)
                 'note':    poznámka
                 'clubnote':  klubová poznámka
                 'requested_start':  požadovaný start
                 'rent_si':   zapůjčení SI čipu (1=ano)
                 'iofid':    IOF ID závodníka (číslo)

 - deleteEntry - odhlášení závodníka ze závodu (POST požadavek)
            - povinné parametry (autorizace): 
                 'username':  přihlašovací jméno uživatele rušícího přihlášku
                 'password':  heslo uživatele rušícího přihlášku
            - povinné parametry (přihláška): 
                 'entryid':   id přihlášky

 - createServiceEntry - objednání doplňkové služby (POST požadavek)
            - povinné parametry (autorizace): 
                 'username':  přihlašovací jméno uživatele objednávajícího službu
                 'password':  heslo uživatele objednávajícího službu
            - povinné parametry (doplňková služba): 
                 'clubuser':  id člena klubu
                 'service':   id doplňkové služby
                 'qty':     množství
            - nepovinné parametry: 
                 'note':    poznámka

 - updateServiceEntry - aktualizace objednávky doplňkové služby (POST požadavek)
            - povinné parametry (autorizace): 
                 'username':  přihlašovací jméno uživatele objednávajícího službu
                 'password':  heslo uživatele objednávajícího službu
            - povinné parametry (doplňková služba): 
                 'serviceentryid': id objednávky doplňkové služby
            - nepovinné parametry: 
                 'qty':     množství
                 'note':    poznámka

 - deleteServiceEntry - zrušení objednávky doplňkové služby (POST požadavek)
            - povinné parametry (autorizace): 
                 'username':  přihlašovací jméno uživatele rušícího službu
                 'password':  heslo uživatele rušícího službu
            - povinné parametry (doplňková služba): 
                 'serviceentryid': id objednávky doplňkové služby
                 
 - getEventBalance - seznam vyúčtování pro daný závod po jednotlivých klubech
            - povinné parametry:
                 'eventid': ORIS id závodu (viz getEventList)
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getEventBalance&eventid=2077

 - getVersion - informace o aktuální verzi ORISu
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getVersion
                 
 - getList - číselníky v ORISu
            - povinné parametry:
                 'list': název číselníku - některá z následujících hodnot:
                     region - regiony
                     discipline - disciplíny
                     sport - sporty
                     level - úrovně
                     sourcetype - typy souborů / odkazů
                     clubcontacttype - typy ostatních klubových kontaktů
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getList&list=sport

 - getClassDefinitions - definice kategorií
            - povinné parametry:
                 'sport':  id sportu ... 1=OB, 2=LOB, 3=MTBO, 4=TRAIL
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getClassDefinitions&sport=1

 - getSplits - mezičasy kategorie
            - povinné parametry:
                 'classid': id kategorie
    příklad: https://oris.orientacnisporty.cz/API/?format=xml&method=getSplits&classid=103880
 
 - getClubEntryRights - přihlašovací práva v rámci klubu (POST požadavek)
            - povinné parametry:
                 'clubkey': bezpečnostní klíč klubu ze stránky klubu (přístupné pro vedoucí klubu)

 - setClubEntryRights - nastavení přihlašovacích práv v rámci klubu (POST požadavek)
            - povinné parametry:
                 'clubkey': bezpečnostní klíč klubu ze stránky klubu (přístupné pro vedoucí klubu)
                 'clubuser': id člena klubu
                 'self': právo přihlašovat sám sebe, hodnota 0 nebo 1 (0 = nemá právo, 1 = má právo)
                 'other': právo přihlašovat ostatní, hodnota 0 nebo 1 (0 = nemá právo, 1 = má právo)

 - createEventPayment - zadání platby závodu (POST požadavek)
            - povinné parametry:
                 'eventkey': bezpečnostní klíč závodu ze stránky závodu
                 'clubid': identifikátor klubu - číslo klubu dle adresáře, zkratka nebo variabilní symbol
                 'amount': částka
            - nepovinné parametry
                 'paymentdate': datum platby ve formátu RRRR-MM-DD
                 'regnum': registrační číslo, na které se platba vztahuje
                 'note': poznámka