Event entries: H.S.H. Vysočina cup

for club: OK Jihlava

Date:
2020/07/10
Place:
Smrček
Organiser:
CHT - OOB SK Chrast
(30)
Class
Reg. number
Name
Licence
E1
E2
E3
SI
Fee
H16B SJI0401 Orany Vojtěch B Yes Yes Yes 8116725 600 CZK
H16B SJI0500 Vítek Matěj A Yes Yes Yes 8116794 600 CZK
D16B SJI0551 Srbová Michaela A Yes Yes Yes 8660560 600 CZK
H14B SJI0600 Jirků František C No Yes No 52966 200 CZK
H14B SJI0701 Srb Vladimír A Yes Yes Yes 8667506 450 CZK
H14B SJI0702 Prášil Jakub B Yes Yes Yes 2127589 450 CZK
D14B SJI0750 Vítková Hana B Yes Yes Yes 8226390 450 CZK
D14B SJI0751 Oranyová Sylva B Yes Yes Yes 2126366 450 CZK
H12B SJI0901 Prášil Adam B Yes Yes Yes 2088159 450 CZK
H12B SJI0904 Jirků Ondřej C No Yes No 2125311 200 CZK
HDR SJI1850 Srbová Julie C Yes Yes Yes 2059730 450 CZK
H70 SJI4911 Paulíček Jiří C Yes Yes Yes 52173 450 CZK
D65 SJI5252 Podhorská Věra C Yes Yes Yes 1000506 450 CZK
H60B SJI5901 Zeman Jaroslav C Yes Yes Yes 8648620 450 CZK
H60B SJI6002 Kopecký Zdeněk C Yes Yes Yes 52360 450 CZK
H55B SJI6115 Kaňák Petr C Yes Yes Yes 8149879 600 CZK
H55B SJI6301 Petráček Aleš C Yes Yes Yes 53631 600 CZK
H35B SJI7201 Vítek Jaroslav C Yes Yes Yes 8028815 600 CZK
H40B SJI7311 Orany Tomáš C Yes Yes Yes 889294 600 CZK
H21A SJI7313 Prášil Marek R Yes Yes Yes 8116817 600 CZK
H35B SJI7415 Prášil Aleš C Yes Yes Yes 52152 600 CZK
H40B SJI7801 Srb Vladimír C Yes Yes Yes 8667505 600 CZK
D40C SJI7852 Vítková Lenka C Yes Yes Yes 2081356 600 CZK
H21B SJI8306 Kadlec Jan C Yes Yes Yes 8028807 600 CZK
D21B SJI8459 Slámová Petra C Yes Yes Yes 51765 600 CZK
P SJI8751 Kaňáková Petra C Yes Yes Yes 7003047 600 CZK
D21B SJI8956 Kafková Tereza C Yes Yes Yes 52335 600 CZK
D21B SJI9056 Řezníčková Tereza C Yes Yes Yes 2042543 600 CZK
H21B SJI9201 Suchý Jiří Yes Yes Yes 301278 600 CZK
H21B SJI9203 Škrabánek Matěj C Yes Yes Yes 2073707 600 CZK
Due date: 2020/07/07 Use following variable symbol in the payment: 0714
club fee: 15700 CZK , services: 200 CZK, total: 15900 CZK